Privacyverklaring Lovda.nl

Lovda.nl vindt het van groot belang om zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Lovda.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor het gebruik van onderdelen van deze website zal Lovda.nl bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Het doel van onze privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop Lovda.nl gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op www.lovda.nl (verder te noemen “website’) en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. 

Het privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden.

Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. 
Wij verwerken uw gegevens om u de door u afgenomen dienst(en) te kunnen leveren en u indien nodig daarvoor te kunnen factureren. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen wordt encryptie op uw wachtwoord toegepast alvorens het wordt opgeslagen.

E-mail en nieuwsbrief
Wanneer u een contactformulier of een formulier om informatie bij bedrijven aan te vragen op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Deze nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
De toestemming geeft u door uw e-mailadres in te vullen op de Website of bij het registreren op de website het daartoe bestemde hokje aan te vinken. 
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. 

Google
Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, onder andere voor Google Maps en Google Analytics. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookies, welke voor advertenties wordt gebruikt, door naar de afmeldingspagina te gaan van het Network Advertising Initiative. 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kunnen wij met het cookieverschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

Per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-01-2017.